bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Organizacja

Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz, przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej.

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy
Zespół ds. spraw finansowo – księgowych
Zespół ds. administracyjnych
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej


Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:
1) prowadzenie spraw z zakresu:
a) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obo-wiązkowi zwalczania,
b) rejestracji chorób zakaźnych zwierząt,
c) monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporno-ści na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt,
d) transportu zwierząt i ich skupu, obrotu zwierzętami w kraju i z zagranicą,
e) organizowania lub urządzania targów, spędów i wystaw zwierząt i innych miejsc gro-madzenia zwierząt,
f) działalności schronisk dla zwierząt,
g) hodowli zwierząt laboratoryjnych,
h) nadzoru nad utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświad-czalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców,
i) ochrony zwierząt,
j) przestrzegania wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodar-skich, dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie, utrzymywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, hodowli i utrzymywania zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz na wysta-wach i pokazach zwierząt egzotycznych,
k) sporządzania dokumentacji merytorycznej dotyczącej planowania i wydatkowania środków z dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwie-rząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym na od-szkodowania, zapomogi i nagrody, zadania wynikające z planów gotowości zwalcza-nia chorób zakaźnych zwierząt, badania kontrolne zakażeń zwierząt oraz badania laboratoryjne,
l) wystawianie dokumentów dotyczących zwierząt podlegających ochronie gatunków,
m) wylęgania ryb,
n) produkcji, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania i wprowadzania do obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego,
o) nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdro-wotną materiału biologicznego,
p) działania punktów kopulacyjnych,
q) nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich prze-mieszczaniem,
r) nadzoru nad utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświad-czalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców,
s) kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod względem wymagań wzajemnej zgodności,
t) kontroli pracy wyznaczonych lekarzy weterynarii w zakresie działania zespołu,
u) Nadzoru nad siecią wymiany informacji służących do kontroli przemieszczania towarów z i do krajów członkowskich UE oraz między krajami UE
2) koordynowanie kontroli z zakresu wykonywanych zadań;
3) nadzór nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt, tworzenie planu ilościowe-go i finansowego,
4) sporządzanie planów rocznych i programów działania Inspekcji Weterynaryjnej na te-renie powiatu, z zakresu swego działania,
5) aktualizacja i przygotowywanie planów gotowości zwalczania na poziomie Inspekto-ratu na wypadek wystąpienia epizoocji,
6) nadzór nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w systemach TRACES, ZCHZZ, RKWIW, SER PIW, CELAB oraz nad zgodnością danych za-mieszczanych w programach ze sprawozdawczością merytoryczną i finansową,
7) współdziałanie z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie kontroli przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwie-rząt, Inspekcją Ochrony Roślin, oraz jednostkami samorządu terytorialnego
8) wydawanie na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową opinii co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzą-cych z funduszy Unii Europejskiej,
9) realizacja postanowień wynikających z instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii dot. prac zespołu,
10) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:
1) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad:
a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, w tym nad wymaga-niami weterynaryjnymi przy ich produkcji,
b) sprzedażą bezpośrednią środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
c) spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych po-chodzenia zwierzęcego i pasz przywożonych i przeznaczonych do obrotu na rynek krajowy,
d) warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładach pro-dukujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego lub pasze, w tym opracowa-nie, wdrożenie i realizacja systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP), również w punktach obrotu paszami,
e) sposobem znakowania i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz,
f) wymaganiami weterynaryjnymi dotyczącymi środków transportu przeznaczonych do przewozu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
g) sposobem badania zwierząt rzeźnych i mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb i produk-tów rybnych, mięczaków i skorupiaków, w tym sposobem postępowania z mięsem niezdatnym do spożycia przez ludzi, sposobem prowadzenia rejestru i dokumenta-cji zwierząt, z których lub od których pozyskuje się surowce do produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz prowadzenia rejestru i dokumentacji związanej z pochodzeniem tych produktów,
h) przedstawianie obsady i podziału terenowych i rzeźnianych obwodów badania.
2) Pobieranie próbek w zakresie:
a) urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących:
- badania zwierząt rzeźnych i mięsa,
- nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
- kontroli jakości zdrowotnej i handlowej pasz,
b) badań monitoringowych pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego w kierunku po-zostałości chemicznych, biologicznych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.
3) nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, stosowanych u zwierząt, z których lub od których pozyskiwane są surowce do produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego wchodzących w łańcuch żywieniowy człowieka,
4) sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu lub stosowaniem w żywieniu zwierząt pasz, pasz leczniczych, pasz z materiałów genetycznie zmodyfi-kowanych oraz transgenicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfi-kowanych przeznaczonych do użytku paszowego oraz stosowaniem w żywieniu zwierząt materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego,
5) sprawowanie nadzoru nad obrotem i stosowaniem polepszaczy gleby,
6) dokonywanie analiz ryzyka i oceny bezpieczeństwa produkcji i obrotu produktów po-chodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz pasz,
7) opracowywanie i realizacja rocznego planu kontroli w zakresie nadzoru nad bezpie-czeństwem pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego,
8) koordynowanie kontroli z zakresu wykonywanych zadań,
9) Nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, operowaniem, prze-twarzaniem oraz wykorzystywaniem lub usuwaniem ubocznych produktów pochodze-nia zwierzęcego z uwzględnieniem opracowania, wdrożenia i realizacji systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli ( system HACCP)
10) prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów i gospodarstw,
11) organizacja i koordynacja nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzę-cego wytwarzanymi w podmiotach będących pod nadzorem zespołu,
12) realizacja postanowień wynikających z instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii dot. prac zespołu,
13) szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu sprawujących nadzór nad paszami oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii – w zakresie ich wyznaczenia a dotyczącego zadań zespołu,
14) współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennic-twa, Inspekcją Handlową, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożyw-czych, Wojskową Inspekcją Weterynaryjną,
15) współpraca z innymi działami Inspektoratu, tworzenie planów, sprawozdań jakościo-wych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu, w tym roz-liczania kosztów jednostkowych oraz nadzór nad lekarzami wyznaczonymi do wyko-nywania urzędowych czynności w tym zakresie,
16) współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej oraz laboratoriami zewnętrznymi w zakresie działań zespołu,
17) obsługa systemu RASFF w zakresie kompetencji działalności zespołu,
18) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych.


Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych należy:
1) opracowanie, aktualizacja, i realizowanie polityki rachunkowości
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów zawartych m.in. w ustawie o finansach pu-blicznych i w ustawie o rachunkowości;
3) planowanie finansowe dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych dla Inspektoratu;
4) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dla Inspektoratu;
5) przygotowanie projektów zarządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii o zmianach w planie finansowym wydatków w zakresie wynikającym z ustawy o finansach publicz-nych i rozporządzeń wykonawczych;
6) sporządzanie sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu spraw pro-wadzonych przez Zespół;
8) administrowanie Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa TREZOR ,
9) prowadzenia płatności Inspektoratu w systemie bankowości elektronicznej „enbepe”
10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji In-spektoratu;
11) kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja;
12) dokonywanie kontroli prawidłowej realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
13) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz zgodności ich z planem finansowym;
14) prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych Inspektoratu;
15) prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
16) prowadzenie ewidencji składników majątku Inspektoratu, naliczanie amortyzacji środ-ków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
17) przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji okresowej, zdawczo – odbiorczej, rocznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
18) przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań zespołu.

Do zadań zespołu do spraw administracyjnych: należy:
1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek,
2) prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
3) przyjmowanie i nadawanie telegramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.,
4) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych zespołów lub stanowisk pracy,
5) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
6) organizacja i prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
7) utrzymywanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku,
8) sporządzanie listy płac, naliczanie wynagrodzeń chorobowych oraz prowadzenie do-kumentacji w tym zakresie,
9) potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników oraz prowa-dzenie obowiązującej dokumentacji,
10) opracowywanie analiz ekonomicznych,
11) prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie ewidencji legitymacji służ-bowych i upoważnień,
12) sporządzanie bieżących i rocznych rozliczeń pracowników oraz osób wyznaczonych do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych .
13) rozliczanie podróży służbowych oraz ewidencja delegacji służbowych,
14) dokonywanie czynności związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu.
15) koordynacja informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej,
16) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska w Służbie Cywilnej,
17) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych z zakresie należącym do pracodawcy,
18) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy,
19) ewidencjonowanie zwolnień lekarskich, urlopów, szkoleń.
20) obsługa programu „Płatnik” w zakresie zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń, deklaracji miesięcznych oraz aktualizacji danych.
21) przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia,
22) obsługa decyzji personalnych,
23) prowadzenie spraw wynikających z umów z wyznaczonymi lekarzami weterynarii
24) prowadzenie spraw socjalnych,
25) rejestracja zarządzeń Powiatowego Lekarza,
26) współdziałanie z ośrodkami prowadzącymi profilaktyczną opiekę zdrowotną;
27) kontrola stanu i wyposażenia zaplecza socjalnego, zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanie potrzeb i ewidencja przydziału odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej;
28) nadzór nad majątkiem Inspektoratu, polegający w szczególności na przyjmowaniu ma-jątku w imieniu Inspektoratu, właściwym jego zabezpieczeniu, a następnie przekazaniu tego majątku do korzystania właściwym osobom lub jednostko oraz zabezpieczenie obiektu Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami;;
29) administrowanie mieniem i lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych przez In-spektorat,
30) podejmowanie czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt, urządzenia techniczne i materiały biurowe,
31) organizowanie i kontrolowanie prowadzonych konserwacji, napraw i remontów insta-lacji, sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych.
32) bieżące informowanie Powiatowego Lekarza o stwierdzonych zagrożeniach zawodo-wych oraz wnioskowanie o wyposażenie obiektów i pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz inne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia, konserwacja i nadzór nad sprawnością urządzeń gaśniczych;
33) nadzorowanie planowanych remontów, modernizacji, konserwacji, prac budowlanych w nieruchomościach będących w trwałym zarządzie Inspektoratu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i prawem budowlanym;
34) gospodarka odpadami;
35) prowadzenie spraw związanych z właściwym działaniem sprzętu oraz urządzeń tech-nicznych i teletechnicznych;
36) zamawianie aktualnych pieczęci, stempli i tablic urzędowych;
37) prowadzenie magazynu zakładowego i ewidencji ilościowej;
38) prenumerata czasopism i wydawnictw;
39) prowadzenie rejestracji, ubezpieczeń komunikacyjnych, kart drogowych, okresowych przeglądów technicznych, remontów i napraw doraźnych samochodów;
40) tworzenie, we współpracy z innymi działami Inspektoratu, planów i sprawozdań jako-ściowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu;
41) kontrola warunków BHP, przestrzeganie zasad i przepisów z tego zakresu przez pra-cowników oraz sporządzanie protokołów z kontroli i opracowywanie zaleceń pokon-trolnych, kontrola ich realizacji,
42) wnioskowanie o stosowanie właściwych, ze względu na wymagania BHP, rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania, prowadzenie badań warunków pracy oraz ewi-dencja zagrożeń występujących wraz z wnioskami o sposobie ich likwidacji,
43) udział w badaniach przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, chorób zawodo-wych, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, ewidencja,
44) kontrola stanu i wyposażenia zaplecza socjalnego, zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanie potrzeb i ewidencja przydziału odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej,
45) bieżące informowanie Powiatowego Lekarza o stwierdzonych zagrożeniach zawodo-wych oraz wnioskowanie o wyposażenie obiektów i pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz inne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia, konserwacja i nadzór nad sprawnością urządzeń gaśniczych,
46) współdziałanie z ośrodkami prowadzącymi profilaktyczną opiekę zdrowotną,
47) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
48) nadzór techniczny nad całym sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem oraz nad działaniem systemów informatycznych, utworzonych i użytkowanych przez In-spektorat;
49) koordynowanie i nadzór nad wdrażaniem i modyfikacjami systemów komputerowych oraz oprogramowania Użytkowego, w tym legalnością stosowanego oprogramowania;
50) modernizacja i drobne naprawy sprzętu komputerowego i jego oprogramowania po-siadanego przez Inspektorat;
51) wnioskowanie o zakup podzespołów do uszkodzonego sprzętu komputerowego;
52) bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego;
53) administrowanie strony internetowej Inspektoratu;
54) redagowanie i aktualizacja strony internetowej Inspektoratu;
55) wnioskowanie o zakup sprzętu komputerowego zgodnie z ustawą o zamówieniach pu-blicznych;
56) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;
57) prowadzenie i ewidencjonowanie sprzętu komputerowego i programów;
58) udzielanie pomocy pracownikom w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania.

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:
1) udzielanie opinii i porad prawnych;
2) opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji, projektów postanowień oraz projektów innych aktów wydawanych przez Powiatowego Lekarza;
3) przygotowywanie stanowiska Powiatowego Lekarza w sprawie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydawane przez Powiatowego Lekarza;
4) reprezentowanie Powiatowego Lekarza, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed sądami, urzędami i instytucjami;
5) wykonywanie czynności związanych z kierowaniem wniosków do organów ścigania
6) wykonywanie innych czynności związanych z obsługą prawną Inspektoratu poleco-nych przez Powiatowego Lekarza.Opublikował: Mariusz Jędryka
Publikacja dnia: 17.05.2011
Podpisał: Krzysztof Niementowski
Dokument z dnia: 01.03.2011
Dokument oglądany razy: 3 812