UWAGA HODOWCY DROBIU!

OBSZAR ZAPOWIETRZONY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. 2007 r. Nr 239, poz. 1752) i rozporządzeniem nr 7 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów trzebnickiego i wrocławskiego oraz miasta Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln., poz. 1403) obowiązuje

NAKAZ

·         utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w  gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

·         niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów, pasz a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz usuwanie zwłok drobiu i innych ptaków

·         niezwłoczne oczyszczanie i odkażanie środków transportu wjeżdżających do gospodarstw utrzymujących drób lub z nich wyjeżdżających, produktów z drobiu, w szczególności mięsa drobiu, paszy a także ściółki oraz nawozów naturalnych,

·         stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące i wychodzące do i z gospodarstwa utrzymujących drób w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące

·         niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanych w gospodarstwie;

·         niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków

·         prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych

 

ZAKAZ

·      przemieszczania z i do gospodarstwa utrzymujących drób drobiu oraz innych ptaków bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu

·      przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, zwłok, a także jaj oraz mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni - bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu

·      przemieszczania z gospodarstw utrzymujących drób ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu,

·      organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, a także sprzedaży targowiskowej mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych – przez 4 miesiące od dnia 19 marca 2021r.

·      organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 r., poz.722) nadal obowiązuje

NAKAZ

·         zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu przypomina, że naruszenie nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną, wymierzaną (w zależności od rodzaju naruszenia) w granicach kwotowych określonych w art. 85aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967, z późn. zm.).

I tak np., wysokość kary pieniężnej dla posiadacza zwierząt za niezgłoszenie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, wynosi od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art. 85aa ust. 1 pkt 15 ustawy). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 lutego 2021r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020r. (M.P. z 2021 r., poz. 137) przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł.

 

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, stanowi jeden z podstawowych obowiązków Inspekcji Weterynaryjnej.

Stosownie do art. 19 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 i 18, w zakresie wykonywania czynności, mają prawo w każdym czasie do:

1)    przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, w tym pomieszczeń lub urządzeń, o których mowa w załączniku II w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), ośrodków w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, instalacji, urządzeń lub środków transportu;

2)    kontrolowania przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierząt, i w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b;

3)    pobierania nieodpłatnie próbek do badań:

a)    od zwierząt utrzymywanych w celu umieszczenia na rynku lub transportowanych,

b)    produktów przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub transportowanych;

4)    żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie objętym przedmiotem kontroli;

5)    żądania okazywania i udostępniania dokumentów lub danych informatycznych w zakresie, o którym mowa w pkt 4.

 

UWAGA: Udaremnianie lub utrudnianie działalności organów Inspekcji lub osób, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 37 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej)