A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna


KomunikatyPowiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu informuje, że w związku ze stwierdzeniem na terenie powiatu trzebnickiego wysoce zjadliwej grypy ptaków w dniu 4 stycznia 2024 r.zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 1 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów trzebnickiego i wrocławskiego oraz miasta Wrocław (Dz.Urz. poz. 87). Część powiatu wrocławskiego i miasta Wrocławia zostały objęte obszarami zapowietrzonym i zagrożonym a hodowcy drobiu są zobowiązani do przestrzegania zakazów i nakazów określonych w w/w rozporządzeniu.

Pełny tekst rozporządzenia

Na podstawie Zarządzenia nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, w dniu 02.01.2024 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu będzie nieczynny.


Na podstawie Zarządzenia nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, w dniu 02.11.2023 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu będzie nieczynny.

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert na usługę budowlaną, polegającą na remoncie dachu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 we Wrocławiu, zgodnie z zamieszczonym zapytaniem ofertowym.
Przy składaniu oferty należy dołączyć wypełnione załączniki
Zapytanie ofertowe
Przedmiar robót
Opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenie dot. warunków
Oświadczenie RODO
Klauzula RODO
Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu informuje, że w dniu 10 lutego 2023 r. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego – mewy śmieszki na terenie powiatu wrocławskiego. Grypę ptaków stwierdzono u ptaka znalezionego na terenie miasta Wrocławia, wał rozdzielczy na Stopniu Wodnym Różanka we Wrocławiu.

Koordynaty dzikiego ptaka zakażonego wysoce zjadliwą grypą ptaków: N51.132472; E17.026817.

Aktualna mapa ognisk HPAI w Polsce znajduje się pod adresem MAPA AI (wetgiw.gov.pl)

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców drobiu terenu powiatu wrocławskiego. Jednocześnie informuję, że w najbliższych dniach zostanie opublikowane Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu wprowadzające nakazy i zakazy dla gospodarstw utrzymujących drób.


KOMUNIKAT PTASIA GRYPA

  W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium kraju oraz w Unii Europejskiej Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu przypomina o konieczności zachowania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław