Deklaracja dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wroc.piw.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-08-18.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021-03-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Strona zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy będą starać się ograniczyć do minimum takie sytuacje i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Materiały graficzne nie zawierają w pełni dokładnych opisów.
 • Treści nie są przetłumaczone na język migowy.
 • Planowane jest zamówienie wykonania nowej strony internetowej do końca 2021 roku – treści wprowadzone zostaną już poprawnie do serwisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji nieodstępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczna na adres:
Organ nadzorujący: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Adres: Składowa 1-3, 50-209 Wrocław
E-mail: wroclaw@wroc.piw.gov.pl
Tel: 71-347-98-20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu znajdujący się przy ul. Składowej 1-3, 50-209 Wrocław

 • Do budynku prowadzi jedno wejście bez schodów ani innych przeszkód w postaci, np. progów. Drzwi do budynku są szerokie i dostępne dla wózka inwalidzkiego.
 • Przed wejściem do budynku należy skorzystać z domofonu, który jest na odpowiedniej wysokości by mogła skorzystać z niego osoba na wózku inwalidzkim.
 • Budynek jest piętrowy, nie ma w nim windy.
 • Na parterze  znajduję się gabinet, w którym przyjmowani są interesanci, w pełni przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Toaleta na parterze jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma wyznaczonych specjalnych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami przed budynkiem. Takie miejsce można wcześniej zarezerwować dzwoniąc na numer: 71-347-98-20 lub wysyłając E-mail: wroclaw@wroc.piw.gov.pl.
 • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

 ——————
Metadane:
Dodano w dniu: 8 listopada 2023 przez: administrator
Zmodyfikowany 23 listopada 2023

Skip to content