Zasady przeprowadzania naborów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu w ramach Korpusu Służby Cywilnej.

1. Nabór do korpusu służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny, każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej. Zgodnie z art. 4 ustawy, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Stosownie do postanowień art. 28 ustawy o służbie cywilnej, dyrektor generalny urzędu, z zastrzeżeniem art. 39 ustawy ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

4. Każdy, kto chce wziąć udział w naborze, powinien złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Można to zrobić osobiście, w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania dokumentów pocztą terminem wiążącym jest data nadania dokumentów u publicznego operatora pocztowego (data stempla pocztowego). Wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

5. Oferty złożone w niewłaściwym terminie (tj. przed ukazaniem się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub po terminie wskazanym w ogłoszeniu) nie są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Wszystkie złożone oferty weryfikowane są pod względem spełnienia wymogów formalnych wyłącznie w oparciu o wymagania wynikające z ogłoszenia o naborze. Zbieraniem i analizą dokumentów zajmuje się Komisja rekrutacyjna powołana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

7. Podstawowymi etapami selekcji kandydatów jest test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowych etapów selekcji, w zależności od specyfiki stanowiska pracy.
Test wiedzy składa się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, w liczbie ustalonej przez Komisję i odpowiedniej do sprawdzenia wiedzy niezbędnej na stanowisku (jednak nie mniej niż 10), na które prowadzony jest nabór. Zakres tematyczny zawsze jest zgodny z zakresem wiedzy potrzebnym na danym stanowisku i wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

8. Jeśli jest to uzasadnione specyficznymi wymaganiami na danym stanowisku pracy, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzania testu wiedzy i zastąpienie go sprawdzianem umiejętności lub dodatkowymi pytaniami podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Jeżeli postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest w związku z naborem pracownika „na zastępstwo” dopuszczalna jest uproszczona procedura naboru. W procedurze uproszczonej przeprowadza się:
a) formalną weryfikację ofert i dokumentów,
b) rozmowę kwalifikacyjną poszerzoną o zagadnienia pozwalające ocenić przydatność merytoryczną kandydatów.

10. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze Powiatowy Lekarz Weterynarii, jako Dyrektor generalny urzędu, upowszechnia informację o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii zawierającą:

  • nazwę i adres urzędu;
  • określenie stanowiska pracy;
  • imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (miejscowość).

 ——————
Metadane:
Dodano w dniu: 13 stycznia 2022 przez: administrator
Zmodyfikowany 23 listopada 2023

Skip to content