Tel. 71 347 98 20

Adres: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
ul. Składowa 1-3 50 50-209 WROCŁAW
tel. 71 347-98-20 fax. 71 347 98 39.

godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek, 7:30 – 15:30
Adres e-mail: wroclaw@wroc.piw.gov.pl

dr n. wet. Monika Kotowicz
tel. 71 347 98 20; tel. kom. 605 035 306

-wydaje zarządzenia powiatowego lekarza weterynarii;
-ustala zakresy czynności poszczególnych pracowników inspektoratu;
-upoważnia pracowników inspektoratu do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu;
-prowadzi rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących działalność nadzorowaną;
-wyznacza inne osoby do prowadzenia akcji masowych, urzędowych szczepień, wydawania świadectw zdrowia drobiu do rzeźni oraz do wykonywania innych czynności urzędowych w ognisku choroby zaraźliwej, a także zawiera z nimi stosowne umowy;
-zawiera umowy z ocenicielami powołanymi do szacowania zwierząt;
-przygotowuje powiatowe plany gotowości zwalczania chorób na podstawie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1153);
-wydaje decyzje o stwierdzeniu (podejrzeniu) choroby zakaźnej i postępowaniu w ognisku;
-powiadamia Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu choroby zakaźnej podlegającej natychmiastowemu zgłoszeniu;
-powiadamia Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu choroby zakaźnej;
-wydaje rozporządzenia w sprawie utworzenia „okręgu zapowietrzonego” i „zagrożonego”;
-wydaje decyzje o przyznaniu i wypłacie odszkodowania;
-odwołuje decyzje o stwierdzeniu ( podejrzeniu ) choroby zakaźnej i postępowaniu w ognisku;
-odwołuje rozporządzenia w sprawie utworzenia okręgów: „zapowietrzonego” i „zagrożonego”;
-wydaje dokumenty dla zwierząt i towarów przeznaczonych do handlu;
-wysyła powiadomienia o ruchu towarów i zwierząt za pośrednictwem systemów informatycznych;
-wydaje świadectwa eksportowe na zwierzęta wywożone do krajów trzecich;
-organizuje i nadzoruje badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz ustala rzeźniane i terenowe obwody badania;
-wyznacza lekarzy oraz inne osoby upoważnione do badania zwierząt rzeźnych i mięsa;
-ogłasza do publicznej wiadomości nazwiska osób upoważnionych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa;
-wydaje decyzje nakazującą usunięcie uchybień lub wstrzymującą prowadzenie działalności do czasu usunięcia uchybień;
-wydaje decyzje o postępowaniu ze środkiem spożywczym o niewłaściwej jakości zdrowotnej;
-wydaje zaświadczenia o urodzeniu zwierząt podlegających ochronie gatunkowej w hodowli;

lek. wet. Dariusz Niewierski

tel. 71 347 98 21
tel. kom. 603 650 539

Podejmowanie czynności w zastępstwie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Kieruje zespołem do spraw bezpieczeństwa żywności.

– lek. wet. Justyna Bednarczyk, tel. 71 347 98 26

– lek. wet. Magdalena Baniak, tel. 71 347 98 32
– lek. wet. Luiza Seredyńska, tel. 71 347 98 22
– lek. wet. Andrzej Szczepaniak, tel. 71 347 98 22
– lek. wet. Weronika Przybyła, tel. 71 347 98 35
– mgr Ewa Miruć, tel. 71 347 98 31

Zespołem kieruje koordynator zspołu

Zespół:
-przygotowuje i przekazuje wnioski dla powiatowego lekarza weterynarii o wydanie decyzji w I instancji
-przygotowuje i koordynuje akcje masowe prowadzone przez prywatne podmioty gospodarcze
-gromadzi i analizuje wyniki badań przeprowadzanych przez lekarzy prywatnych posiadających upoważnienia do działań płatnych z budżetu państwa
-prowadzi działanie w ogniskach choroby zakaźnej
-przygotowuje i przekazuje zakazy i nakazy mające na celu zwalczenie choroby zakaźnej
-wydaje skierowania do badań laboratoryjnych
-nadzoruje handel, import i eksport zwierząt
-dokonuje kontroli w miejscu przeznaczenia
-przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących działalność nadzorowaną, sporządza i gromadzi protokoły tych kontroli
-sporządza i gromadzi protokoły dochodzenia i badania epizootycznego
-sporządza i przekazuje protokoły kontroli stwierdzające prowadzenie działalności niezgodnej z warunkami weterynaryjnymi
-sporządza i gromadzi notatki służbowe dotyczące swojej działalności
-sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt

– lek. wet. Paulina Plutecka, tel. 71 347 98 38
– lek. wet. Oliwia Kremiec – Galant, tel. 71 347 98 30
– lek. wet. Paulina Rogowska, tel. 71 347 98 34

Zespół:
-prowadzi rejestr podmiotów (wykaz zakładów nadzorowanych) w zakresie swojego działania
-sporządza i przekazuje protokoły kontroli podmiotów gospodarczychy w zakresie swojego działania
-konsultuje plany techniczno – technologiczne zakładów
-zgodnie z protokółem pobrania prób kieruje materiał do badań laboratoryjnych gromadzi otrzymane wyniki oraz prowadzi ich analizę w oparciu o zebrane dokumenty przygotowuje wnioski dla powiatowego lekarza weterynarii o wydanie decyzji w I instancji
-prowadzi dokumentacje wg kpa i przygotowuje wnioski dla powiatowego lekarza weterynarii o wydanie decyzji w I instancji
-prowadzi dokumentacje wg instrukcji postępowania ze środkiem spożywczym o niewłaściwej jakości
-wydaje i przekazuje świadectwa sanitarne dla specjalistycznych środków transportu w zakresie swojego działania współpracuje z Inspekcja sanitarną

– lek. wet. Wojciech Bazanowski, tel. 71 347 98 28
– lek. wet. Agnieszka Durydiwka-Kaczmarek, tel. 71 347 98 36
– lek. wet. Marta Maj – Trokielewicz, tel. 71 347 98 27
– lek. wet. Renata Dudycz – Grynienko, tel. 71 347 98 27

Do zadań zespołu należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów o środkach żywienia zwierząt i ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego, przepisów o weterynaryjnej kontroli w handlu, w zakresie środków żywienia zwierząt, oraz dotyczących utylizacji materiału kategorii I, II i III (materiału szczególnego, wysokiego i06 niskiego ryzyka), a w szczególności:
-kontroli warunków wytwarzania, obrotu, handlu i stosowania środków żywienia zwierząt
-nadzoru nad wymogami organizacyjno-technicznymi przy wytwarzaniu i obrocie środkami żywienia zwierząt oraz prawidłowości ich oznakowania
-nadzoru nad procedurami kontroli przedsiębiorstw prowadzących obrót środkami żywienia zwierząt
-zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
-prowadzenia monitorowania jakości mikrobiologicznej oraz zawartości substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt
-prowadzenie ewidencji przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt
-prowadzenie ewidencji podmiotów zajmujących się obrotem środkami żywienia zwierząt
-prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz materiałami medycznymi stosowanymi w weterynarii
-prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych
-prowadzenie ewidencji wyników kontroli jakości produktów leczniczych weterynaryjnych
-przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczące środków żywienia zwierząt
-prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad zbieraniem, przewozem, przetwarzaniem i utylizacją zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów rzeźnianych
-nadzór nad wytwarzaniem, składowaniem, grzebaniem, przewozem i spalaniem produktów otrzymanych z materiałów szczególnego i wysokiego ryzyka
-prowadzenie ewidencji zakładów utylizacyjnych działających w powiecie

Główny Księgowy
tel. 71 347 98 24

Księgowość
tel. 71 347 98 25

Kadry
tel. 71 347 98 23 , 71 347 98 29

Informatyk, tel. 71 347 98 45

Radca prawny tel. 71 337 06 89

Skip to content