A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaKomunikaty


   Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu informuje, że w dniu 21 października 2021 r., o godzinie 10:00 w gmachu powiatowego inspektoratu weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 (obecnie Marii Dulebianki 1-3), zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu uboju zwierząt na własny użytek z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt przy uboju.

   Na szkolenie należy ze sobą przynieść dowód tożsamości oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Miejskiego we Wrocławiu za wydanie zaświadczenia.

   Dane do przelewu:
   Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8
   50-141 Wrocław
   PKO Bank Polski S.A.
   Nr kąta: 82 10205226 0000 6102 0417 7895

   Wszystkich chętnych zapraszamy.


   Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w latach 2022-2024.   ASF Aktualne Informacje

   Zmiany w działaniu Inspektoratu

   

  Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 r.)

   

   

  W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

  • obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie),
  • obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy na mapie),
  • obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie).

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w obszarach tych obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa (więcej informacji o ograniczeniach, zakazach i nakazach obowiązujących w poszczególnych strefach dostępnych jest tutaj). 

  W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu zwraca się z prośbą do osób utrzymujących trzodę chlewną na terenie powiatu wrocławskiego o zapoznanie się z informacjami przedstawionymi na stronie Głównego Lekarza Weterynarii.


  Ponadto prosi się właścicieli gospodarstw o wzmożoną uwagę na wszelkie przypadki nietypowego zachowania wśród świń, każdy podejrzany przypadek związany ze zdrowiem zwierząt należy zgłaszać do lekarza weterynarii opiekującego się stadem oraz bezpośrednio do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu tel. 71 347 98 20.

   

  Jednocześnie proszę o wzmożenie działań związanych z bioasekuracją ferm trzody chlewnej. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu zgodnie z wymogami będzie prowadził zintensyfikowane kontrole gospodarstw na terenie powiatu mające na celu zagwarantowanie utrzymania zasad bioasekuracj, na terenie powiatu.

   


  Zmiany w działaniu Inspektoratu
  Zmiany w działaniu Inspektoratu

KOMUNIKAT PTASIA GRYPA

PTASIA GRYPA

  W dniu 19 kwietnia ukazało się Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: trzebnickiego, wrocławskiego i średzkiego oraz miasta Wrocławia.


  PLW przypomina hodowcom drobiu podstawowe zasady bezpieczeństwa biologicznego (bioasekuracja).

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2021 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
tel. 71 347 98 20, 71 337 06 55, 71 337 06 28
fax. 71 347 98 39, 71 337 06 46
wroclaw(a)wroc.piw.gov.pl