A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaDokumenty

DrukDo pobraniaOpłata
Wniosek o wydanie zgody na przemieszczenie świń z obszaru II. PDF
Word
Wniosek - działalność nadzorowana. PDF
Word
Wpisanie do rejestru - sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych produktow pszczelich. PDF
Word
10 zł
Prośba o wpis pasieki do Rejestru PLWet. PDF
Word
17 zł
Prośba o wydanie zaświadczenia - przewóz środkow spożywczych pochodzenia zwierzęcego. PDF
Word
17 zł
Zgloszenie podmiotu działającego na rynku pasz. PDF
Word
Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz (rozporzadzenie Nr 183/2005). PDF
Word
Wniosek o wpis do rejestru. PDF
Word
10 zł
Zatwierdzenie zakładu. PDF
Word
10 zł
Wniosek - Zatwierdzenie Projektu Technologicznego PDF
Word
Wwniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia dla zwierząt. PDF
Word
Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec, kóz. PDF
Word
Wniosek - dostawy. PDF
Word
Wniosek - rejestracja koła łowieckiego . PDF
Word
10 zł
Wzór - informacja o wstawieniu brojlerów do kurnika. PDF
Wzór - harmonogram pobierania prób w stadzie kur niosek. PDF
Wniosek o wystawienie zaświadczenia zdrowia dla zwierzęcia z rodziny koniowatych. PDF
Word
Wniosek o wystawienie świadectwa weterynaryjnego dla psów, kotów, fretek przemieszczanych w celach niekomercyjnych z Rzeczypospolitej Polskiej do do Zjednoczonego Królestwa (Wielka Brytania, Irlandia Północna). PDF
Word
Wniosek o wystawienie świadectwa weterynaryjnego dla psów, kotów, fretek przemieszczanych w celach niekomercyjnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Ukrainy. PDF
Word
Wniosek o rejestrację działalności hodowli psów i kotów. PDF
Word

Dla lekarzy weterynarii - użytek własny
Materiały szczególnego ryzyka - ulotka GIW - użytek własny PDF
Sprawozdanie miesięczne PDF
Word
Zaświadczenie o przeprowadzeniu badania próbek mięsa ze znacznikiem PDF
Word

Dla właścicieli - użytek własny
UBÓJ na użytek własny. PDF
Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny PDF
Zgłoszenie uboju: cielaki, kozy, owce PDF
Word
Zgłoszenie uboju: inne PDF
Word
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA POWIATOWEMU LEKARZOWI WETERYNARII UBOJÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA UŻYTEK WŁASNY PDF
Word
Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec, kóz PDF
Word

Rolniczy handel detaliczny
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności
Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzecego I żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii PDF
Word
10 zł
Oświadczenie - pasieka PDF
Word
Informacja dla rolników
USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Sposoby uiszczania opłaty skarbowej


Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2021 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
tel. 71 347 98 20, 71 337 06 55, 71 337 06 28
fax. 71 347 98 39, 71 337 06 46
wroclaw(a)wroc.piw.gov.pl