A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaPowiatowy Lekarz Weterynarii

tel. 71 347 98 20
tel. kom. 605 035 306
dr n. wet. Monika Kotowicz

 • wydaje zarządzenia powiatowego lekarza weterynarii
 • ustala zakresy czynności poszczególnych pracowników inspektoratu
 • upoważnia pracowników inspektoratu do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu
 • prowadzi rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących działalność nadzorowaną
 • wyznacza inne osoby do prowadzenia akcji masowych, urzędowych szczepień, wydawania świadectw zdrowia drobiu do rzeźni oraz do wykonywania innych czynności urzędowych w ognisku choroby zaraźliwej, a także zawiera z nimi stosowne umowy
 • zawiera umowy z ocenicielami powołanymi do szacowania zwierząt
 • przygotowuje powiatowe plany gotowości zwalczania chorób na podstawie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1153)
 • wydaje decyzje o stwierdzeniu (podejrzeniu) choroby zakaźnej i postępowaniu w ognisku
 • powiadamia Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu choroby zakaźnej podlegającej natychmiastowemu zgłoszeniu
 • powiadamia Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu choroby zakaźnej
 • wydaje rozporządzenia w sprawie utworzenia "okręgu zapowietrzonego" i "zagrożonego"
 • wydaje decyzje o przyznaniu i wypłacie odszkodowania
 • odwołuje decyzje o stwierdzeniu ( podejrzeniu ) choroby zakaźnej i postępowaniu w ognisku
 • odwołuje rozporządzenia w sprawie utworzenia okręgów: "zapowietrzonego" i "zagrożonego"
 • wydaje dokumenty dla zwierząt i towarów przeznaczonych do handlu
 • wysyła powiadomienia o ruchu towarów i zwierząt za pośrednictwem systemów informatycznych
 • wydaje świadectwa eksportowe na zwierzęta wywożone do krajów trzecich
 • organizuje i nadzoruje badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz ustala rzeźniane i terenowe obwody badania
 • wyznacza lekarzy oraz inne osoby upoważnione do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
 • ogłasza do publicznej wiadomości nazwiska osób upoważnionych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
 • wydaje decyzje nakazującą usunięcie uchybień lub wstrzymującą prowadzenie działalności do czasu usunięcia uchybień
 • wydaje decyzje o postępowaniu ze środkiem spożywczym o niewłaściwej jakości zdrowotnej
 • wydaje zaświadczenia o urodzeniu zwierząt podlegających ochronie gatunkowej w hodowli

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2021 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
tel. 71 347 98 20, 71 337 06 55, 71 337 06 28
fax. 71 347 98 39, 71 337 06 46
wroclaw(a)wroc.piw.gov.pl