A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna


Dokumenty

DrukDo pobraniaOpłata
Wniosek o wydanie zgody na przemieszczenie świń z obszaru II. PDF
Word
Wniosek - działalność nadzorowana. PDF
Word
Wpisanie do rejestru - sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych produktow pszczelich. PDF
Word
10 zł
Prośba o wpis pasieki do Rejestru PLWet. PDF
Word
17 zł
Wniosek o zaświadczenie do ARiMR przezimowane rodziny pszczele. PDF
Word
Prośba o wydanie zaświadczenia - przewóz środkow spożywczych pochodzenia zwierzęcego. PDF
Word
17 zł
Zgloszenie podmiotu działającego na rynku pasz. PDF
Word
Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz (rozporzadzenie Nr 183/2005). PDF
Word
Wniosek o wpis do rejestru. PDF
Word
10 zł
Zatwierdzenie zakładu. PDF
Word
10 zł
Wniosek - Zatwierdzenie Projektu Technologicznego PDF
Word
Wwniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia dla zwierząt. PDF
Word
Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec, kóz. PDF
Word
Wniosek - dostawy. PDF
Word
Wniosek - rejestracja koła łowieckiego . PDF
Word
10 zł
Wzór - informacja o wstawieniu brojlerów do kurnika. PDF
Wzór - harmonogram pobierania prób w stadzie kur niosek. PDF
Wniosek o wystawienie zaświadczenia zdrowia dla zwierzęcia z rodziny koniowatych. PDF
Word
Wniosek o wystawienie świadectwa weterynaryjnego dla psów, kotów, fretek przemieszczanych w celach niekomercyjnych z Rzeczypospolitej Polskiej do do Zjednoczonego Królestwa (Wielka Brytania, Irlandia Północna). PDF
Word
Wniosek o wystawienie świadectwa weterynaryjnego dla psów, kotów, fretek przemieszczanych w celach niekomercyjnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Ukrainy. PDF
Word
Wniosek o rejestrację działalności hodowli psów i kotów. PDF
Word
Zgłoszenie utrzymywania drobiu. PDF
Word
Wniosek - zaświadczenie o urodzeniu w hodowli. PDF
Word

Dla lekarzy weterynarii - użytek własny
Materiały szczególnego ryzyka - ulotka GIW - użytek własny PDF
Sprawozdanie miesięczne PDF
Word
Zaświadczenie o przeprowadzeniu badania próbek mięsa ze znacznikiem PDF
Word

Dla właścicieli - użytek własny
UBÓJ na użytek własny. PDF
Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny PDF
Zmaiany do rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny PDF
Zgłoszenie uboju: cielaki, kozy, owce PDF
Word
Zgłoszenie uboju: inne PDF
Word
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA POWIATOWEMU LEKARZOWI WETERYNARII UBOJÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA UŻYTEK WŁASNY PDF
Word
Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec, kóz PDF
Word

Rolniczy handel detaliczny
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności
Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzecego I żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii PDF
Word
10 zł
Oświadczenie - pasieka PDF
Word
Informacja dla rolników
USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Sposoby uiszczania opłaty skarbowej


Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław