A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna
Deklaracja dostępności
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wroc.piw.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-08-18.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021-03-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Strona zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy będą starać się ograniczyć do minimum takie sytuacje i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Materiały graficzne nie zawierają w pełni dokładnych opisów.
 • Treści nie są przetłumaczone na język migowy.
 • Planowane jest zamówienie wykonania nowej strony internetowej do końca 2021 roku – treści wprowadzone zostaną już poprawnie do serwisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji nieodstępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczna na adres:

Organ nadzorujący: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Adres: Składowa 1-3, 50-209 Wrocław
E-mail: wroclaw@wroc.piw.gov.pl
Tel: 71-347-98-20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu znajdujący się przy ul. Składowej 1-3, 50-209 Wrocław
 • Do budynku prowadzi jedno wejście bez schodów ani innych przeszkód w postaci, np. progów. Drzwi do budynku są szerokie i dostępne dla wózka inwalidzkiego.
 • Przed wejściem do budynku należy skorzystać z domofonu, który jest na odpowiedniej wysokości by mogła skorzystać z niego osoba na wózku inwalidzkim.
 • Budynek jest piętrowy, nie ma w nim windy.
 • Na parterze  znajduję się gabinet, w którym przyjmowani są interesanci, w pełni przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Toaleta na parterze jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma wyznaczonych specjalnych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami przed budynkiem. Takie miejsce można wcześniej zarezerwować dzwoniąc na numer: 71-347-98-20 lub wysyłając E-mail: wroclaw@wroc.piw.gov.pl.
 • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.


Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław