A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych
do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie  informujemy, że:

 

 1. Współadministratorem danych osobowych:
 1. w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii z siedzibą: ul. Wspólna 30, Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl;
 2. w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest  Wojewódzki Lekarz Weterynarii we Wrocławiu z siedzibą: ul. Januszowicka 48, Wrocław, kontakt e-mail: sekretariat@wroc.wiw.gov.pl;
 3. w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu: ul. Składowa 1-3,  kontakt e-mail: wroclaw@wroc.piw.gov.pl , który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
 1. w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl;
 2. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu: iod@wroc.wiw.gov.pl
 3. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu: iod@wroc.piw.gov.pl

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów, wykazów i list na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, a w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,

                       - ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,

- ustawy dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

- ustawy dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób  zakaźnych zwierząt,

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

- ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 1. W przypadku publicznego charakteru rejestrów, wykazów i list Państwa dane są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

 

 1. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej.

 

 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu.

 


Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław