A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaUbój na użytek własny

Szanowni Państwo
Pragnę przypomnieć, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (T. j. Dz. U. z 2016r. poz. 885) w § 4 nakłada na właściciela zwierzęcia obowiązek informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na użytek własny, na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem, z wyłączeniem uboju drobiu i zajęczaków. Ponadto mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, poddaje się obligatoryjnie badaniu na obecność włośni zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

W związku z powyższym informuję o obowiązkach związanych z zamiarem dokonywania uboju zwierzęcia na użytek własny, w szczególności ze zgłaszaniem do Powiatowego Lekarza Weterynarii zamiaru uboju zwierzęcia. Zgłoszenia powinny zawierać informacje określone w § 4 ust. 2 powyższego rozporządzenia, a przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz, informacje te muszą być przekazane w formie pisemnej, zawierającej dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (wzór powiadomienia o zamiarze uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia). Dodatkowo informuję, że w chwili obecnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, badaniu w kierunku TSE podlegają wszystkie owce i kozy powyżej 18 miesiąca życia, ubite zarówno w celu spożycia przez ludzi jak i padłe. Dlatego też od takich zwierząt należy pobierać próby do badań w kierunku TSE, a mięso od sztuk przeznaczonych do spożycia winno zostać zabezpieczone przez właściciela do czasu uzyskania wyniku badania.

Zgłoszeń pisemnych proszę dokonywać na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, całodobowo faksem na numer 71-347-98-39 lub mailem na adres: wroclaw@wroc.piw.gov.pl, a w przypadku uboju zwierząt innych niż cielęta, owce i kozy, ubój można zgłosić telefonicznie pod numer 71-347-98-20 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Jednocześnie informuję, że niedopełnienie powyższych obowiązków skutkować będzie nakładaniem kar pieniężnych przewidzianych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017r . poz. 1182) w wysokości od 100,00 zł. do 2000,00 zł.

Wszystkie niezbędne informacje związane z ubojem zwierząt na użytek własny wraz ze wzorami załączników, są również dostępne w formie elektronicznej na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu pod adresem www.wroc.piw.gov.pl w zakładce „Ubój na uzytek własny”.Wymagania przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny - rozporządzenie

Informacja dla rolników w sprawie obowiązku zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii ubojów zwierząt gospodarskich na użytek własny

Zgłoszenie uboju:
cielaki, kozy, owce PDF Word
inne PDF Word

Zakłady utylizacyjne

Zgłaszanie uboju do PLW i ARIMR

Wykaz lekarzy - Wrocław

Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu próbek mięsa PDF Word

Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec, kóz PDF Word

Ubój na użytek własny - informacje.

Zlecenie na badanie mięsa na obecność włośni - druk (Formularz KW/F03 Z DNIA 6 LISTOPADA 2017R.)

Kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2021 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław